bhp.jpg

Usługi BHP Lipno

Oferujemy Państwu stałą obsługę firm w zakresie BHP zgodnie z wymogami prawa. Do zakresu naszych działań należy m.in

Usługi BHP

 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS
 • Opracowywanie instrukcji BHP
 • Doradztwo właściwego oznakowania obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)
 • Tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
 • Tworzenie analizy stanu BHP i PPOŻ
Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:
 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie kart wypadku
 • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków

Szkolenia BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn.zm) pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być prowadzone jako:

I. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie:
 1. Szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego „instruktażem ogólnym”.
  Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy instruktaż ten powinni odbyć:
  1. nowo zatrudnieni pracownicy,
  2. studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
  3. uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 1. Szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego „instruktażem stanowiskowym”, który przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na następujących stanowiskach:
  1. pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  2. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie,
  3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 II. Szkolenie okresowe odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zwracamy Państwa uwagę, że szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać co najmniej raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, co najmniej raz w roku.
Dla osób wymienionych w pkt. 1 i 3-5 szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych co najmniej raz na 6 lat.

W okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy szkolenie okresowe powinni odbyć pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Natomiast dla innych grup pracowników pierwsze szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Dotyczy to następujących pracowników:

 • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
 • administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Logo

Napisz do nas

mgr. inż Sławomir Lisiecki

biuro@odz-lipno.pl

 

Obserwuj nas